غیبت طولانی مدت به دلیل بیماری: دلیل برکناری

شما نمی توانید یک کارمند را به دلیل وضعیت سلامتی وی در اثر ارتکاب تبعیض اخراج کنید (قانون کار ، ماده L. 1132-1).

از طرف دیگر ، اگر بیماری یکی از کارمندان شما منجر به غیبت مکرر یا غیبت طولانی مدت شود ، دادگاه ها اعتراف می کنند که اخراج وی به دو شرط امکان پذیر است:

عدم وجود آن عملکرد صحیح شرکت را مختل می کند (به عنوان مثال ، بیش از حد کاری که سایر کارمندان را تحت فشار قرار می دهد ، خطاها یا تأخیرهایی که ممکن است بوجود آمده باشد و غیره). این آشفتگی نیاز به تأمین جایگزینی دائمی آن را به دنبال دارد. جایگزینی قطعی کارمند بیمار: منظور از این چیست؟

جایگزینی دائمی کارمندی که به دلیل بیماری غایب است ، استخدام خارجی در CDI را فرض می کند. در واقع ، استخدام شخص در یک قرارداد مدت دار یا به طور موقت کافی نیست. به همین ترتیب ، اگر وظایف کارمند بیمار توسط یک کارمند دیگر شرکت بر عهده گرفته شود ، یا اگر کار بین چندین کارمند توزیع شده باشد ، جایگزینی قطعی وجود ندارد.

استخدام نیز باید در تاریخی نزدیک به اخراج یا در یک زمان معقول پس از ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  نیازهای مشتری را به عنوان کارمند مدیریت کنید