این MOOC در سال 2018 در بستر اخلاق پژوهشی طراحی شده استدانشگاه لیون.

از ماه می 2015، همه دانشجویان دکتری باید در زمینه یکپارچگی علمی و اخلاق تحقیق آموزش ببینند. MOOC ارائه شده توسط دانشگاه لیون، بر رویاخلاق تحقیق، عمدتاً دانشجویان دکترا را هدف قرار داده است، اما مربوط به همه محققان و شهروندانی است که مایلند در مورد تحولات و پیامدهای معاصر تحقیق و مسائل اخلاقی جدیدی که آنها مطرح می کنند تأمل کنند.

این MOOC مکمل یکپارچگی علمی دانشگاه بوردو است که از نوامبر 2018 در FUN-MOOC ارائه شده است.

علم ارزش مرکزی جوامع دموکراتیک ما را تشکیل می دهد که میل به شناخت جهان و انسان را ترویج می کند. با این وجود، عملکردهای جدید فناوری و شتاب نوآوری ها گاهی ترسناک هستند. علاوه بر این، مقیاس منابع بسیج شده، رژیم رقابت بین المللی و تضاد منافع بین خیر خصوصی و منفعت عمومی نیز باعث ایجاد بحران اعتماد می شود.

چگونه می توانیم مسئولیت های خود را به عنوان شهروند و محقق در سطح فردی، جمعی و نهادی به عهده بگیریم؟