برای افراد دورتر از شغل ، موانع مربوط به تحرک تکراری است. نزدیک به 7 میلیون نفر ، یا حدود 20٪ از جمعیت در سن کار ، حرکت در فرانسه دشوار است. 28٪ از افراد درگیر ادغام حرفه ای به دلایل تحرک ، شغل یا آموزش خود را رها می کنند : آنها به وسایل حمل و نقل دسترسی ندارند ، وسیله نقلیه ندارند یا گواهینامه رانندگی ندارند.

به منظور تسهیل تحرک همه مردم فرانسه ، بریژیت کلینکرت ، وزیر نماینده ادغام وزیر کار ، اشتغال و ادغام روز سه شنبه 16 مارس در جلسه ملاقات بانکداری رصدخانه (OIB) اعلام کرد 50٪ افزایش تضمین دولت برای اعتبار خرد شخصی برای تأمین مالی راه حل های تحرک به عنوان بخشی از یک پروژه ادغام شغل.

این حمایت دولتی اضافی با هدف در سال 26 حدود 000 وام اعطا کنید، در مقابل 15 در سال 000 ، به افراد محروم از کار ، با ضمانت دولت ، برای تأمین مالی خرید اتومبیل ، دو چرخ ، تعمیر وسیله نقلیه وی ، گواهینامه رانندگی یا بیمه اتومبیل.

بانک فرانسه ، بانکها