ما به شما گفتیم که: برای نوآوری باید از یک ایده بزرگ شروع کنید؟ این اشتباه است، یک DIY کوچک می تواند کافی باشد و در نهایت منجر به یک پروژه بزرگ شود. ما به شما گفتیم که: برای نوآوری، باید خلاق باشید. که فقط چند نفر هستند؟ این اشتباه است، هوش جمعی وجود دارد و این همان چیزی است که ذهن انسان را مشخص می کند. آیا به شما گفته شده است که برای نوآوری باید ریسک کنید؟ به هیچ وجه، گاهی اوقات با تلاش برای به حداقل رساندن خطرات، نوآوری های بزرگی انجام می دهیم. آیا برای نوآوری به مدرک دیپلم نیاز دارید؟ برعکس، نوآوران بسیار متنوع هستند، آنها از همه ریشه ها می آیند. پس چگونه دیگران را برای توسعه ایده خود بسیج می کنید؟ چگونه از یک ایده شروع کنیم و آن را توسعه دهیم؟ توسط DIY! کیت نوآوری را باز کنید، پروژه خود را با استفاده از چند ابزاری که به شما پیشنهاد می کنیم دوباره ترکیب کنید، از بازیگران شاهدی که برای شما بسیج کرده ایم الهام بگیرید. در واقع، مانند DIY، شما یک ایده و ابزار دارید... پس شروع کنید! تنها نمانید، از هوش جمعی که می تواند شما را احاطه کرده استفاده کنید. برنامه ریزی نکنید، جستجو نکنید، آزمایش نکنید، به عقب برگردید، از نو شروع کنید!