لس مأموریت های Opco دوباره متمرکز شده اند توسعه تناوب، L 'پشتیبانی کسب و کار و خدمات به شعب حرفه ای.

از 1 ژانویه 2020، فعالیت کامل خدمات Opcos آغاز می شود. این ادغام کامل و کامل مأموریت یادگیری است، در حالی که ارائه خدمات جدید خود را برای شرکت ها و سازگاری با زمینه بحران سلامتی ارائه می دهد.

یادگیریاز تاریخ 17 مارس ، OPCO ها فعالیت های خود را با اولویت دادن به تداوم بودجه آموزش ، متناسب با شرایط جدید تطبیق داده اند: تغییر در زمان واقعی درخواست های پشتیبانی و بودجه به سمت پردازش غیرمادی ، انعطاف پذیری برای تمام رویه های شرکت ها و سازمانهای آموزشی.

آموزش FNEOPCO ها توسط دولت مأموریت یافته اند که عملیات را مدیریت کنند آموزش FNE، با هدف آموزش کارکنان مستقر در استخدام جزئی ، از 2 مارس 2020.
در 17 ژوئن ، از طریق این عملیات ، 70،245 کارمند آموزش دیده اند ، 12،019 شرکت پشتیبانی شده اند ، برای کل تعهدات 52 میلیون یورویی. - >>> با کیت مطبوعات مشورت کنید

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  Super Affiliation Systeme io برای مبتدیان