در این آموزش رایگان Microsoft Excel در ویدئو، ما میرویم اصول Excel ، یعنی ایجاد و قالب بندی یک جدول ورودی را بیاموزید.

با این آموزش رایگان در مورد اصول ایجاد جدول اکسل

این آموزش برای مبتدیانی است که در حال کشف هستند اکسل.

پس از معرفی سریع نرم افزار ، شما با گزینه های قالب بندی متداولترین و سریعترین روش برای استفاده از آنها در سلولهای مورد نظر شما.

پس از آن ، شما متوجه خواهید شد اولین نقاشی به ویژه استفاده از قالب حسابداری ، تنظیم مرزها و غیره

سرانجام ، ما با ادغام یک ردیف جدید و همچنین یک ستون جدید در جدول خود ، با ادغام سلول ها ، با تغییر نام برگه ورق ، دوره را پایان خواهیم داد ...