اعتیاد که مسئول 20 درصد علل مرگ و میر و 50 درصد جرایم است، یک مشکل عمده بهداشت و امنیت عمومی را تشکیل می دهد که تقریباً همه خانواده ها، از دور یا نزدیک، و همچنین کل جامعه مدنی را درگیر می کند. اعتیادهای معاصر جنبه های مختلفی دارند: فراتر از مشکلات مربوط به الکل، هروئین یا کوکائین، اکنون باید موارد زیر را شامل شود: مصرف بیش از حد در بین جوانان (حشیش، "مصرف الکل" و غیره)، ظهور داروهای مصنوعی جدید، رفتار اعتیاد آور در شرکت ها و اعتیاد. بدون محصول (قمار، اینترنت، رابطه جنسی، خرید اجباری و غیره). توجه به مسائل اعتیاد و داده های علمی پیشرفت قابل توجهی داشته و امکان ظهور و توسعه اعتیاد شناسی را فراهم کرده است.

در 20 سال گذشته، تأکید بر دانش و تعاریف بالینی، در درک مکانیسم‌های عصبی زیستی، در داده‌های اپیدمیولوژیک و جامعه‌شناختی، در مدیریت درمان‌های جدید شده است. اما اطلاع رسانی و آموزش پرسنل پزشکی، اجتماعی و آموزشی در مواجهه با اعتیاد می تواند و باید توسعه یابد. در واقع، به دلیل ظهور اخیر اعتیاد شناسی به عنوان یک رشته علمی، آموزش آن هنوز بسیار ناهمگون و اغلب ناکافی است.

این MOOC توسط معلمان دانشکده پزشکی دانشگاه پاریس ساکلی و معلمان کالج ملی دانشگاهی معلمان اعتیاد طراحی شده است.

از حمایت ماموریت بین وزارتی برای مبارزه با مواد مخدر و رفتار اعتیاد آور (MILDECA: www.drogues.gouv.fr)، دانشگاه پاریس-ساکلی، صندوق اقدامات اعتیاد و فدراسیون اعتیاد شناسی فرانسه بهره مند شده است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  04| مقاله نظارت شده برای چه کسانی است؟