افراد آسیب پذیر به Covid-19: 2 معیار تجمعی برای بهره مندی از فعالیت های جزئی

کارمندان آسیب پذیر که در معرض خطر ابتلا به شکل شدید عفونت Covid-19 هستند ، در صورت داشتن 2 معیار تجمعی ، می توانند در فعالیت های جزئی قرار بگیرند.

یکی از این شرایط به وضعیت سلامتی یا سن آنها مربوط می شود. با مصوبه ای در تاریخ 12 نوامبر 10 ، 2020 مورد دوباره تعریف شد.

کارمند همچنین نباید بتواند به طور کامل از دورکاری استفاده کند ، و نه از اقدامات محافظت شده تقویت شده زیر بهره مند شود:

ایزوله کردن ایستگاه کاری، به ویژه با ارائه یک دفتر شخصی یا، در صورت عدم وجود آن، ترتیبی برای محدود کردن خطر مواجهه تا حد امکان، به ویژه با تطبیق ساعات کاری یا ایجاد حفاظت های مادی؛ احترام در محل کار و در هر مکانی که فرد در طول فعالیت حرفه ای خود به آن رفت و آمد می کند، به حرکات مانع تقویت شده: بهداشت دست تقویت شده، پوشیدن سیستماتیک ماسک نوع جراحی زمانی که نمی توان فاصله فیزیکی را رعایت کرد یا در یک محیط بسته، با این موارد اگر ماسک خیس یا مرطوب باشد حداقل هر چهار ساعت یکبار و قبل از این زمان تعویض شود. غیبت یا...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  LinkedIn: هر روز مشتری های جدید پیدا کنید!