قراردادهای امتیازی، که ابزار ترجیحی در فرانسه برای توسعه زیرساخت‌های اصلی بوده‌اند، هنوز هم قرارداد انتخابی توسط دولت یا مقامات محلی برای مدرن‌سازی یا ساخت تأسیسات عمومی جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند. رژیم حقوقی قابل اعمال برای این قراردادها به طور قابل توجهی، به ویژه تحت نفوذ جامعه، به منظور انتقال از یک قرارداد شخصی به یک دسته از قراردادهای تدارکات عمومی، تکامل یافته است.

این MOOC با عنوان "امتیازات" با هدف ارائه قوانین اصلی قابل اعمال در این قراردادها به روش آموزشی است.

این دوره اصلاحات دسامبر 2018 را در نظر می گیرد که "کد نظم عمومی" را به قانون فرانسه معرفی می کند. .

ادامه مقاله در سایت اصلی →