از 15 ژوئن 2021

وقتی حقوق CPF کارمندان از بخشهای متعلق به Ocapiat کافی نیست ، می توان از OCAPIAT بودجه بیشتری درخواست کرد تا بتواند باقیمانده پروژه های آموزشی را تأمین کند.

در برخی موارد ، و این یک تازگی است که از 15 ژوئن 2021 اجرا می شود ، الف مشارکت در ساخت و ساز توسط OCAPIAT اعطا می شود (تحت شرایط خاصs).

چه کسی نگران است و برای کدام آموزش؟ تمام شرکتهایی که کمتر از 50 کارمند دارند ، بخش آنها هر کدام باشد ، آنها باید عضو OCAPIAT باشند و می توانند از بودجه حداکثر تا 100٪ باقیمانده برای پرداخت برای هر گونه گواهینامه واجد شرایط CPF (عناوین ، دیپلم ها ، گواهینامه صلاحیت حرفه ای ، CléA و غیره) استفاده کنند. فقط شرکتهایی با بیش از 50 کارمند در بخش مواد غذایی (و به استثنای شرکت های بخش حمل و نقل میوه و تره بار و صادرات و شرکت های موجود در شبکه مراکز اقتصاد روستایی) ، توسط OCAPIAT تا 1 یورو برای گواهینامه صلاحیت حرفه ای 800 1 یورو برای عنوان حرفه ای یا دیپلم € تأمین می شود 600 برای گواهینامه های CléA و CléA Numérique