دستگاه انتقال جمعی ou "ترانسکو" هدف آن حفاظت از کارمندانی است که شغلشان در خطر است، با ارائه افزایش مهارت به آنها از طریق آموزش های گواهی شده، آنها را برای حرفه های امیدوارکننده آماده می کند، در حالی که حقوق آنها را در طول این دوره با حفظ قرارداد کاری خود تضمین می کند.

اجرای عملیاتی در بخشنامه ای از وزارت کار مورخ 11 ژانویه 2021 به تفصیل شرح داده شده است. به خدمات دولتی مربوطه و همچنین برای فعالان اشتغال در مناطق توزیع شده است.

شناسایی حرفه‌های امیدوارکننده فهرست‌هایی در هر قلمرو به منظور اولویت‌بندی تامین مالی مسیرهای کارمندان به سمت این حرفه‌ها تهیه خواهد شد. در سطح منطقه‌ای، این فهرست‌ها در سه ماهه آخر سال 2020 تهیه شده‌اند. آنها ممکن است بر اساس منطقه اشتغال تجزیه و در طول سال 2021 در سطح منطقه‌ای دقیق‌تر تکمیل شوند.
این لیست ها توسط Crefop تأیید می شوند و سپس به بازیگران ابلاغ می شوند و در وب سایت های Direccte و بخش ها منتشر می شوند.

بررسی پرونده ها و پشتیبانی مالیانتقال حرفه ای (ATPro) درخواست پشتیبانی مالی را راهنمایی و قبول می کند از یک مسیر انتقال حرفه ای به عنوان بخشی از a ترانسکو، به ویژه با توجه به سازگاری و ارتباط آن. او

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  موارد ضروری LinkedIn