تعطیلی کار برای مراقبت از فرزندان محروم از مدرسه وجود داشت، کارمندان در حال حاضر امکان بهره مندی از تعطیلی کار (مرخصی استعلاجی) در صورت زندگی با یک فرد آسیب پذیر را دارند. یک پاسخ منطقی به حبس: تا به حال، کسانی که نمی توانستند کار کنند، با قرار دادن خود به عنوان ناقل ویروس برای افراد آسیب پذیری که با آنها زندگی می کنند، خطرات قابل توجهی را متحمل می شدند.

اکنون نیازی به مذاکره با کارفرمای او نیست، منطقه خاکستری توقف کار کارکنان "ضروری" که با افراد آسیب پذیر زندگی می کنند اکنون از بین رفته است.

توقف کار با درخواست از پزشک معالج شما به دست می آید. اگر امکان مشاوره با او وجود ندارد، مخصوصاً به دلیل اینکه او مثلاً مشاوره از راه دور انجام نمی دهد، می توانید آن را از هر دکتری در شهر تهیه کنید. از سوی دیگر، بیمه سلامت مشخص نکرده است که آیا قرار است مرخصی استعلاجی ساده شده، مانند مرخصی که برای خود افراد آسیب پذیر در نظر گرفته شده است، اعمال شود یا خیر.

مدت زمان توقف کار چقدر است؟

توقف کاری در نظر گرفته شده برای کارمندانی که با افراد آسیب پذیر زندگی می کنند به مدت 15 سال است