• عوامل سلولی و مولکولی ایمنی ذاتی را تعریف کنید.
  • مکانیسم هایی که منجر به از بین بردن عوامل بیماری زا می شود را شرح دهید.
  • راهکارهای پاتوژن ها علیه سیستم ایمنی ذاتی را توضیح دهید.
  • در مورد تأثیر ژنتیک و میکروبیوتا بر سیستم ایمنی ذاتی بحث کنید.
  • پیوندهای آن را با سیستم عصبی مرکزی و ایمنی تطبیقی ​​ارائه دهید.

توضیحات:

ایمنی ذاتی به عنوان اولین خط دفاعی عمل می کند و می تواند میکروارگانیسم های مهاجم را از بین ببرد و باعث التهاب شود که به جلوگیری از حمله آنها کمک می کند، چند روز قبل از عمل ایمنی تطبیقی. در حالی که ایمنی تطبیقی ​​در مرکز نگرانی‌های محققان در قرن بیستم قرار داشت، اخیراً تشخیص سیگنال‌های خطر برون‌زا یا درون‌زا و همچنین عملکرد سلول‌های متعدد توصیف شده است. این MOOC بازیگران و کل ارکستر مصونیت ذاتی در برابر عوامل بیماری زا را توصیف می کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کوپن رستوران: اعتبار کوپن و آرامش موقتی استفاده از آن تا 1 سپتامبر 2021 تمدید شد