منتشر شده 01.01.19 به روز شده 05.10.20

قانون 5 سپتامبر 2018 دستگاه جدیدی را برای احیای مجدد روش های آموزشی که برای کارمندان بازسازی می شود ایجاد می کند: آموزش مجدد یا ارتقا promotion توسط برنامه مطالعه کار (Pro-A).

در چارچوب تحولات شدیدی در بازار کار ، سیستم Pro-A به کارمندان ، به ویژه افرادی که صلاحیت آنها در رابطه با توسعه فناوری ها یا سازماندهی کار کافی نیست ، اجازه می دهد تا توسعه یا ارتقا professional حرفه ای خود را ارتقا دهند. و حفظ آنها در کار.

طرح بازیابی مشاغل: تقویت PRO-A
به عنوان بخشی از برنامه احیای فعالیت ، دولت اعتبارات را تقویت می کند تا امکان تأمین هزینه های بسیج این برنامه بازآموزی یا مطالعه کار را فراهم کند.
اعتبارات: 270 میلیون یورو

از نظر کارفرما ، Pro-A دو نیاز را برآورده می کند:

از عواقب ناشی از تغییرات فنی و اقتصادی جلوگیری کنید. اجازه دسترسی به صلاحیت را زمانی که این فعالیت با اخذ گواهینامه فقط در استخدام ، از طریق ادامه تحصیل مشروط شده باشد ، فراهم می کند.

آموزش مجدد یا ارتقا از طریق برنامه های کار مطالعه مکمل برنامه توسعه مهارت های شرکت و حساب آموزش شخصی (CPF) است. سیستم به ابتکار کارمند یا شرکت اجرا می شود