دوره های امنیت سایبری: بیش از 600 ذینفع در پایان سال 2021

به عنوان بخشی از France Relance، دولت 1,7 میلیارد یورو سرمایه گذاری برای تحول دیجیتال ایالت و مناطق اختصاص داده است. این طرح شامل یک "مولفه امنیت سایبری" است که توسط ANSSI به صورت آزمایشی انجام شده است که بالغ بر 136 میلیون یورو در دوره 2021-2022 است.

در درجه اول برای بازیکنان آسیب پذیر در برابر حملات سایبری سطح پایین، پشتیبانی در قالب "دوره های امنیت سایبری" طراحی شده است. بسیار ماژولار، می‌تواند با نهادهای بالغ‌تری که مایل به ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی خود هستند و پشتیبانی برای دستیابی به سطحی از حفاظت سازگار با چالش‌ها و سطح تهدیدی که با آن مواجه هستند، سازگار شود.

از طریق این دوره ها، هدف القای پویایی برای در نظر گرفتن بهتر امنیت سایبری و حفظ اثرات آن در دراز مدت است. آنها حمایت از هر ذینفع را در تمام جنبه های لازم برای اجرای یک رویکرد امنیت سایبری ممکن می کنند:

در سطح انسانی با ارائه مهارت ها، از طریق ارائه دهندگان خدمات امنیت سایبری به هر ذینفع، وضعیت امنیتی سیستم اطلاعاتی و کار خود را تعریف کند.