روز سه شنبه 9 مارس 2021 ، La Filière Française de l'Eau با همکاری و سرمایه گذاری مشترک با وزارت اشتغال ، کار و ادغام ، یک مطالعه PIC EDEC را که توسط Ernst & Young انجام شد ، با موضوع اشتغال ، مهارت و آموزش تا سال 2025 منتشر کرد. این نشریه بسیار غنی فرصتی برای کشف مجدد انواع تجارت و مسیرهای شغلی ممکن در یک بخش آب است که همه بازیکنان را جذب می کند.

این مطالعه بزرگترین محیط بازیگران در بخش آب فرانسه را در سراسر قلمرو ملی و همچنین چرخه آب بزرگ و کوچک را پوشش می دهد.  : خدمات مدیریت آب عمومی و خصوصی ، ارائه دهندگان خدمات مهندسی ، صنعتگران و تامین کنندگان تجهیزات تخصصی ، سازندگان ساختمان ، تفویض اختیارات ، بازیگران نهادی در بخش ، آموزش و تحقیقات

 124،000 FTE و حدود صد معامله
با 124 شغل در سال 000 ، بازیکنان بخش آب فرانسه طیف گسترده ای از مشاغل را پوشش می دهند. این بخش بیش از صد واحد دارد اگرچه سیستم مرجع واحدی ندارد. این ترجمه a سطح بالاتری از تنوع در نیازهای آنها برای اطمینان از همه ماموریت هایش ، در مقایسه با سایر بخشهای مشابه.