به منظور مقایسه قدرت خرید ارزهای کشورهای مختلف، یک روش آماری استفاده می شود که است برابری قدرت خرید. نرخ ارز و برابری قدرت خرید نباید اشتباه گرفته شود. برای جلوگیری از این موضوع قصد داریم شما را در مورد برابری قدرت خرید روشن کنیم.

اون چیه؟ چه کسی از آنها استفاده می کند؟ دقیقا برای چی هستن؟ در زیر به همه این سوالات پاسخ می دهیم.

برابری قدرت خرید چیست؟

برابری قدرت خرید (PPP) هستند نرخ تبدیل ارز که نشان می دهد تفاوت در استانداردهای زندگی بین کشورهای مختلف PPP ها برای یکسان کردن قدرت خرید ارزهای مختلف بدون در نظر گرفتن تفاوت در سطوح قیمت استفاده می شوند.
به عبارت دیگر، برابری قدرت خرید، نسبت قیمت یک کالا یا خدمت یکسان به پول ملی است.
آنجا دو نوع برابری قدرت خرید:

  • PPP مطلق،
  • PPP نسبی

PPP مطلق در تعیین می شود یک دوره خاصدر مورد دو سبد مصرف در دو کشور مختلف. PPP مطلق با مقایسه قیمت این دو سبد یکسان در دو کشور تعریف می شود.
PPP نسبی تغییر در برابری قدرت خرید مطلق را تعریف می کند در دو دوره مختلف.

چگونه برابری قدرت خرید را محاسبه کنیم؟

محاسبه برابری قدرت خرید انجام شده است دو راه متفاوتبسته به نوع برابری قدرت خرید.

محاسبه PPP مطلق

فرمول محاسبه برابری قدرت خرید مطلق بین دو کشور عبارت است از: PPPt = پt/Pt