قراردادهای جمعی: چگونه به فعالیت جزئی بلند مدت (APLD) متوسل شویم؟

فعالیت بلندمدت جزئی (معروف به APLD) که "فعالیت کاهش یافته برای اشتغال مستمر (ARME)" نیز نامیده می شود، سیستمی است که توسط دولت و UNEDIC تامین مالی می شود. حرفه آن: به شرکت هایی که با کاهش دائمی فعالیت مواجه هستند را قادر می سازد تا ساعات کاری را کاهش دهند. در ازای آن، شرکت باید تعهدات خاصی را بخصوص در زمینه حفظ اشتغال داشته باشد.

هیچ معیار اندازه یا بخش فعالیت مورد نیاز نیست. با این حال، برای راه‌اندازی این سیستم، کارفرما باید به یک قرارداد مؤسسه، شرکت یا گروه، یا در صورت لزوم، یک قرارداد شعبه تمدید شده تکیه کند. در مورد اخیر، کارفرما مطابق با مقررات قرارداد شعبه سند تنظیم می کند.

همچنین کارفرما باید تاییدیه یا تاییدیه اداره را دریافت کند. او در عمل، قرارداد جمعی (یا سند یک طرفه) را به DIRECCTE خود ارسال می کند.

سپس DIRECCTE 15 روز (برای تأیید قرارداد) یا 21 روز (برای تأیید سند) فرصت دارد. در صورت قبولی پرونده وی، کارفرما می تواند به مدت 6 ماه و حداکثر 24 ماه متوالی یا غیر متوالی در مدت 3 سال متوالی از سامانه بهره مند شود.

در عمل ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مبانی کنش اجتماعی