در حالی که نزدیک به 20 درصد از جمعیت فرانسه به دلیل یک بیماری مزمن دنبال می شوند، چندین میلیون جوان، از مهدکودک گرفته تا دانشگاه، دانش آموز یا دانشجو، روزانه تلاش می کنند تا دوره مدرسه یا دانشگاه خود را ادامه دهند. این گروه ها، که به طور بالقوه توسط وضعیت ناتوانی موقت یا طولانی مدت مرتبط با یک بیماری پیشگیری می شوند، در تعداد زیادی از موارد نیاز به حمایت مناسب دارند که کارکنان آموزشی و نظارتی باید برای آنها آموزش ببینند. MOOC "برای مدرسه ای فراگیر از مهدکودک تا آموزش عالی" در این زمینه مایل است دانش پایه و/یا پیشرفته ای را در زمینه حمایت آموزشی برای یادگیری دانش آموزان و دانش آموزانی که تحت نظر شرایط ناتوانی مرتبط با بیماری های مزمن جدی هستند، ارائه دهد. (از جمله سرطان و / یا بیماری های نادر).

به ویژه به صورت گروهی، زمین را به متخصصان آموزش (معلمان، معلمان متخصص، دانش آموزان همراه یا دانش آموزان دارای معلولیت)، مددکاران اجتماعی و متخصصان پشتیبانی (میانجی سلامت، مددکار اجتماعی)، پزشکان متخصص و معلمان محقق می دهد.