دو منبع درگیری

بسته به اینکه درگیری چیست دو منبع وجود دارد: یک جنبه شخصی یا یک جنبه مادی.

تعارض "شخصی" بر اساس تفاوت در برداشت از شخص دیگر است. به عنوان مثال ، کارمندی که در کار خود به آرامش و تأمل احتیاج دارد در حالی که دیگری محیطی سرزنده و متغیر را ترجیح می دهد ، تفاوتی است که می تواند به تعارض تبدیل شود. این با کلمات دو همکار نشان داده خواهد شد ، مانند: "نه ، اما رک و پوست کنده ، خیلی کند است! دیگر نمی توانم تحملش کنم ! "یا" واقعاً ، غیرقابل تحمل است ، او تمام روز را خدابام می کند ، بنابراین من دیوانه شدم! "

تعارض "مادی" مبتنی بر نهایی بودن عارضه تعارض است که در حقیقت ، به پیامدهای تصمیمات گرفته شده مربوط می شود. به عنوان مثال: شما می خواهید به جای همكار خود در چنین جلسه ای شركت كنید كه می تواند ناراحت باشد و سخنان نامناسب و متناقضی را ایجاد كند.

چگونه می توان تبادل را ارتقا داد؟

اگر درگیری وجود داشته باشد ، به این دلیل است که ظرفیت ارتباطات کم و بیش قطع شده است.

بنابراین احساس بر عقل مقدم است. در نتیجه،