دورکاری: برنامه عملیاتی برای تقویت کاربرد آن

با توجه به سطح بسیار بالای گردش ویروس و انواع آن ، ژان كاستكس از شركتها می خواهد كه در مورد خطرات آلودگی هوشیار باشند و به آخرین مطالعه انجام شده توسط انستیتو پاستور استناد می كند كه نشان می دهد محلهای كار 29٪ موارد شناسایی شده را نشان می دهد.

بنابراین تمام شرکتهایی که می توانند با داشتن روزی رو در رو برای کارکنانی که تمایل دارند ، حتی الامکان به کار از راه دور ادامه دهند. همیشه هدف حداقل 4 از 5 روز در کار از راه دور است.

اما علیرغم مداخلات مختلف دولت برای یادآوری مردم که از راه دور برای همه فعالیتهایی که اجازه این کار را می دهند باید قاعده ای باشد ، سطح کار از راه دور هنوز پایین تر از ماه نوامبر است.

برای تقویت اثربخشی استفاده از دورکاری ، دستورالعمل 18 مارس 2021 از وزیر کشور ، وزیر کار و وزیر خدمات کشوری از پیشوای ادارات تحت نظارت بیشتر می خواهد ، قرار دادن یک برنامه عملیاتی

این دستورالعمل مشخص می کند که این برنامه اقدام به طور قابل توجهی ممکن است برای موارد زیر ارائه شود:

تماس سیستماتیک با شرکتهایی که ...