از نظر تامین اجتماعی، کارگران اعزام شده کارگرانی هستند که توسط کارفرمای اصلی خود برای انجام وظایف موقت در فرانسه به خارج از کشور فرستاده می شوند.

رابطه وفاداری آنها با کارفرمای اصلی خود در طول مدت مأموریت موقت آنها در فرانسه ادامه دارد. تحت شرایط خاص، شما به طور کلی حق دارید از سیستم تامین اجتماعی کشوری که در آن کار می کنید بهره مند شوید. در این صورت حق بیمه تامین اجتماعی در کشور مبدا پرداخت می شود.

کارگری که به فرانسه فرستاده شده و معمولاً در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا کار می کند، همچنان تابع سیستم تأمین اجتماعی آن کشور عضو است.

هر گونه ماموریت در فرانسه، صرف نظر از ملیت کارگر، باید از قبل توسط کارفرما اطلاع داده شود. این فرآیند از طریق سرویس Sipsi که زیر نظر وزارت کار است انجام می شود.

شرایطی که باید برای پذیرش وضعیت کارگر اعزام شده رعایت شود

- کارفرما عادت دارد بیشتر فعالیت های خود را در کشور عضو محل استقرار خود انجام دهد

- رابطه وفاداری بین کارفرما در کشور مبدا و کارگر اعزام شده به فرانسه در طول مدت پست ادامه دارد.

- کارگر از طرف کارفرمای اولیه فعالیتی را انجام می دهد

- کارمند تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا یا سوئیس باشد

- شرایط برای اتباع کشورهای ثالث یکسان است، که عموماً برای کارفرمایی مستقر در اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا یا سوئیس کار می کنند.

در صورت احراز این شرایط، به کارگر وضعیت کارگزینی تعلق می گیرد.

در سایر موارد، کارگران اعزام شده تحت پوشش سیستم تامین اجتماعی فرانسه خواهند بود. کمک ها باید در فرانسه پرداخت شود.

مدت زمان ماموریت و حقوق کارگران اعزامی داخل اروپایی

افراد در این شرایط می توانند برای یک دوره 24 ماهه پست شوند.

در موارد استثنایی، در صورت تجاوز یا بیش از 24 ماه، ممکن است درخواست تمدید شود. استثنا برای تمدید ماموریت تنها در صورت توافق بین سازمان خارجی و CLEISS امکان پذیر است.

کارگرانی که به اتحادیه اروپا اعزام می شوند در طول مدت ماموریت خود از حق بیمه درمانی و زایمان در فرانسه برخوردار هستند، گویی که تحت سیستم تامین اجتماعی فرانسه بیمه شده اند.

برای بهره مندی از خدمات ارائه شده در فرانسه، باید در سیستم تامین اجتماعی فرانسه ثبت نام کرده باشند.

اعضای خانواده (همسر یا همسر مجرد، فرزندان زیر سن قانونی) که همراه کارگران اعزام شده به فرانسه هستند نیز در صورتی که در طول مدت پست خود در فرانسه اقامت داشته باشند، بیمه می شوند.

خلاصه تشریفات برای شما و کارفرمایتان

  1. کارفرمای شما به مقامات ذیصلاح کشوری که شما به آن اعزام شده اید اطلاع می دهد
  2. کارفرمای شما سند A1 "گواهی مربوط به قانون تامین اجتماعی قابل اجرا برای دارنده" را درخواست می کند. فرم A1 قانون تامین اجتماعی قابل اجرا برای شما را تایید می کند.
  3. شما سند S1 "ثبت نام با هدف بهره مندی از پوشش بیمه درمانی" را از مقام صالح در کشور خود درخواست می کنید.
  4. شما سند S1 را بلافاصله پس از ورود خود به Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) محل اقامت خود در فرانسه می فرستید.

در نهایت، CPAM صلاحیتدار شما را با اطلاعات مندرج در فرم S1 در تامین اجتماعی فرانسه ثبت می‌کند: بنابراین شما و اعضای خانواده‌تان برای هزینه‌های پزشکی (درمان، مراقبت‌های پزشکی، بستری در بیمارستان و غیره) توسط این طرح پوشش داده می‌شوند. ژنرال در فرانسه

کارمندان غیرعضو اتحادیه اروپا اعزام شده و جذب شده اند

کارگرانی که از کشورهایی که فرانسه با آنها قراردادهای دوجانبه امضا کرده است، می توانند تحت سیستم تامین اجتماعی کشور مبدا خود برای تمام یا بخشی از اشتغال موقت خود در فرانسه بیمه شوند.

مدت تحت پوشش قرار گرفتن کارگر توسط سیستم تامین اجتماعی کشور مبدا او تعیین می شود توافق دوجانبه (از چند ماه تا پنج سال). بسته به توافق، این دوره اولیه واگذاری موقت ممکن است تمدید شود. بررسی شرایط هر قرارداد دوجانبه برای درک بهتر چارچوب انتقال (مدت زمان انتقال، حقوق کارگران، خطرات تحت پوشش) مهم است.

برای ادامه بهره مندی کارمند از سیستم عادی تامین اجتماعی، کارفرما باید قبل از ورود وی به فرانسه، گواهی کار موقت از دفتر ارتباط تامین اجتماعی کشور مبدا درخواست کند. این گواهی تایید می کند که کارگر همچنان تحت پوشش صندوق اصلی بیمه سلامت است. این امر برای بهره مندی کارگر از مفاد قرارداد دوجانبه ضروری است.

توجه داشته باشید که برخی از قراردادهای دوجانبه تمام خطرات مربوط به بیماری، پیری، بیکاری و غیره را پوشش نمی دهد. بنابراین، کارگر و کارفرما باید به سیستم تامین اجتماعی فرانسه کمک کنند تا هزینه هایی را که پوشش داده نشده است، پوشش دهند.

پایان دوره اعزام

در پایان مأموریت اولیه یا دوره تمدید، کارگر خارج از کشور باید تحت یک توافقنامه دوجانبه به تامین اجتماعی فرانسه وابسته باشد.

با این حال، او می تواند ادامه بهره مندی از سیستم تامین اجتماعی کشور خود را انتخاب کند. سپس از یک مشارکت مضاعف صحبت می کنیم.

در اینجا مراحلی وجود دارد که اگر در این مورد هستید باید دنبال کنید

  1. شما باید مدرکی دال بر ثبت نام خود در سیستم تامین اجتماعی کشور مبدا ارائه دهید
  2. کارفرمای شما باید برای دریافت گواهی اعزام موقت با دفتر ارتباط تامین اجتماعی کشورتان تماس بگیرد.
  3. تامین اجتماعی کشور شما وابستگی شما را برای مدت زمان اعزام شما با یک سند تایید می کند
  4. پس از صدور سند، کارفرمای شما یک نسخه را نگه می دارد و دیگری را برای شما ارسال می کند
  5. شرایط پوشش هزینه های پزشکی شما در فرانسه به توافق دوجانبه بستگی دارد
  6. اگر ماموریت شما طولانی شود، کارفرمای شما باید از دفتر رابط در کشور شما مجوز درخواست کند، که ممکن است آن را بپذیرد یا نپذیرد. CLEISS باید توافقنامه را برای مجوز تمدید تأیید کند.

در صورت عدم وجود توافقنامه دوجانبه تامین اجتماعی، کارگران اعزامی به فرانسه باید تحت پوشش سیستم عمومی تامین اجتماعی فرانسه قرار گیرند.

چند واقعیت جالب در مورد زبان فرانسه

زبان فرانسه توسط بیش از 200 میلیون نفر در تمام قاره ها صحبت می شود و در حال حاضر پنجمین زبان پرگویش در جهان است.

زبان فرانسوی پنجمین زبان پرگویش در جهان است و در سال 2050 چهارمین زبان پرگویش خواهد بود.

از نظر اقتصادی، فرانسه بازیگر اصلی در بخش‌های لوکس، مد و هتل‌داری و همچنین در بخش‌های انرژی، هوانوردی، داروسازی و فناوری اطلاعات است.

مهارت های زبان فرانسه درها را به روی شرکت ها و سازمان های فرانسوی در فرانسه و خارج از کشور باز می کند.

در این مقاله نکاتی را برای شما پیدا خواهید کرد زبان فرانسه را رایگان یاد بگیرید