این دوره به سوالات مختلفی که می توان در هنگام جستجو برای تامین مالی یک نوآوری پرسیده شود، پاسخ می دهد:

  • تامین مالی نوآوری چگونه کار می کند؟
  • بازیگران این حرفه چه کسانی هستند و چه تاثیری بر پروژه ها و پیشرفت آنها می گذارند؟ آنها چگونه خطر را درک می کنند؟
  • پروژه های نوآورانه چگونه ارزیابی می شوند؟
  • چه حکمرانی برای شرکت نوآور مناسب است؟

توضیحات:

این MOOC به تأمین مالی نوآوری اختصاص یافته است، یک موضوع مهم، زیرا بدون سرمایه، یک ایده، هر چند نوآورانه باشد، نمی تواند توسعه یابد. در مورد چگونگی کارکرد آن، و همچنین ویژگی‌های آن، بازیگران آن، و همچنین حاکمیت شرکت‌های نوآور بحث می‌کند.

این دوره یک رویکرد عملی اما همچنین یک بازتاب ارائه می دهد. شما می توانید بسیاری از توصیفات حرفه ای ها را کشف کنید، که به فیلم های دوره اجازه می دهد تا با بازخورد نشان داده شوند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  شیمی: درهای آموزش عالی را باز کنید!