در این دوره به برخی از موضوعات کلیدی مرتبط با بحث های جاری مرتبط با ترکیب محتوا می پردازیم. ما با تأملی در مورد استفاده مجدد و به اشتراک گذاری منابع آموزشی شروع می کنیم. ما به طور خاص بر طراحی فیلم های آموزشی و روش های مختلف مرتبط با انواع مختلف فیلم ها اصرار داریم. سپس در مورد نظارت بر استفاده از منابع ایجاد شده، به ویژه از طریق داشبوردهایی که تجزیه و تحلیل یادگیری را بسیج می کنند، بحث می کنیم. برای نتیجه گیری، ما در مورد برخی از پتانسیل های ارائه شده توسط فناوری دیجیتال از نظر ارزیابی، با تاکید ویژه بر مسئله هوش مصنوعی و یادگیری تطبیقی ​​صحبت می کنیم.

این دوره حاوی کمی اصطلاحات تخصصی از دنیای نوآوری آموزشی است، اما بیش از همه بر اساس بازخورد تجربیات عملی در این زمینه است.

ادامه مقاله در سایت اصلی →