تئوری معمولاً آنالیز اندازه ذرات نسبت دانه های با قطرهای مختلف را ارائه می دهد. این تجزیه و تحلیل را می توان هم با الک کردن و هم با ته نشینی در آب با استفاده از قانون استوکس انجام داد.

بسته به اندازه و تعداد دانه های تشکیل دهنده یک سنگدانه، سنگدانه ها ریز، ماسه، شن یا سنگریزه نامیده می شوند. با این حال، برای یک مجموعه معین، همه دانه هایی که آن را تشکیل می دهند، همه ابعاد یکسانی ندارند.

برای انجام این کار، دانه ها بر روی یک سری الک تو در تو طبقه بندی می شوند.

ادامه مقاله در سایت اصلی →