در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • خلاصه و ترکیب جداول داده ها با استفاده از نمودارهای ساده.
  • استفاده از روش های تجسم مناسب برای تحلیل اکتشافی چند بعدی؛
  • تفسیر نتایج تحلیل عاملی و طبقه بندی؛
  • در رابطه با مسئله و داده ها، روش مناسب برای کاوش مجموعه داده ها را با توجه به ماهیت و ساختار متغیرها تشخیص دهد.
  • تجزیه و تحلیل پاسخ به یک نظرسنجی؛
  • پیاده سازی روشی برای تجزیه و تحلیل داده های متنی
  • پیاده سازی روش های فاکتوریل و طبقه بندی بر روی نرم افزار رایگان R

به طور خلاصه، شما در پیاده سازی و تفسیر تحلیل های اکتشافی چند بعدی مستقل خواهید بود.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  رفتار خودکشی: شناسایی و پیشگیری