توقیف دستمزد: از چه چیزی تشکیل شده است؟

ما در مورد تزیین دستمزد صحبت می کنیم ، زمانی که طلبکار کارمند شما از شما می خواهد مبلغ مشخصی را مستقیماً از دستمزد دومی خارج کنید. سپس این مالیات بدون رضایت کارمند و با تصمیم دادگاه صورت می گیرد.

به عنوان کارفرما ، شما باید هر ماه حداکثر مبلغی معادل بخش قابل دریافت حقوق را به دفتر دادگاه پرداخت کنید.

مصادره به دستمزد: مقدار کسری فرار 2021

برای تأمین هزینه های زندگی کارمند ، فقط می توانید بخشی از حقوق او را وارد کنید که با مقیاسی تعیین می شود که حقوق سالانه وی و تعداد افراد تحت تکفل را در نظر بگیرد.

به طور معمول ، این مقیاس از تزئینات و جابجایی های دستمزد هر ساله با حکم براساس تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده خانوار منتشر شده توسط INSEE تنظیم می شود.

با این حال ، از آنجا که این شاخص بین اوت 2019 و آگوست 2020 تغییر کمی داشته است ، مقیاس در سال جاری مجددا ارزیابی نشد. بنابراین مقیاس 2020 همچنان در سال 2021 اعمال می شود.

با این حال ، کسری کاملاً گریزان برابر است با میزان درآمد همبستگی فعال (RSA) برای یک شخص واحد (کد

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  24 ژوئن 2020 Covid-19: شعبه ECLAT برنامه بهبود فعالیت خود را آغاز می کند CPNEF ÉCLAT (انیمیشن سابق) در حال انجام اقدامات آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای سازه هایی است که درگیر فعالیت مجدد می شوند .