چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

تصمیم خود و پیامدهای آن را در زمان مناسب بیان کنید

زمان آن بسیار مهم است. اگر تصمیم خود را در رابطه با اجرای آن خیلی زود اعلام کنید ، یک زمان عدم اطمینان ایجاد می کنید که می تواند مضر باشد. اما اگر خیلی دیر اعلام کنید ، و فرصتی برای کارمندان نیست که یک قدم به عقب بروند و توضیحات دقیق تری در مورد عواقب آن بدست آورند ، این خطر را برای شما ایجاد می کند که احساس کنند با یک تحقق عملی روبرو شده اند.

زمان بندی این مسئله را در نظر می گیرد که چگونه می خواهید تیم را در کنار آمدن با عواقب درگیر کنید. با این حال ، دقیقاً لازم است که مرور زمان بین لحظه اعلام شما و توضیح عواقب با تیم کافی باشد تا این انعکاس را برای آنها فراهم کند.

مستقیم به اصل مطلب برسید

در زمان اعلام نامحبوب، خطر افتادن در یک تله معمولی را دارید: مداخله خود را با دلایل تصمیم با برانگیختن زمینه اقتصادی، موقعیت رقابت شروع کنید... هنوز اطلاعاتی در مورد تصمیم ندارید. تیم تعجب می کند که شما از کجا می آیید و واقعاً دیگر گوش نمی دهد. اثر نامطلوب چنین نگرشی ایجاد سوء ظن و بی اعتمادی در اظهارات شماست.

READ  اصول اولیه فروش