مرخصی با حقوق: تاریخهای تحمیل شده یا اصلاح شده ، مرخصی تقسیم شده

از زمان حبس اول ، شما می توانید از کارمندان خود بخواهید که مرخصی استحقاقی (CP) بگیرند و تاریخ های CP را که قبلاً تأیید شده اند بدون نیاز به رعایت مقررات مندرج در قانون کار یا توافق نامه های جمعی شما (قرارداد شرکت ، قرارداد) اصلاح کنند. جمعی)

اما مراقب باشید، این احتمال در چارچوب است. تنظیم شده توسط فرمانی از 25 مارس 2020، مشروط به اعمال یک قرارداد جمعی است که به شما اجازه می دهد، در محدوده 6 روز مرخصی استحقاقی، و با رعایت یک دوره اخطاری که نمی توان آن را به کمتر از یک روز روشن کاهش داد. :

تصمیم گیری در مورد گرفتن روزهای مرخصی جلب شده ، از جمله قبل از شروع دوره ای که در نظر گرفته شده است. یا برای تغییر یک طرفه تاریخ های مرخصی استحقاقی.

یک قرارداد جمعی همچنین می تواند به شما اجازه دهد:

تقسیم مرخصی بدون نیاز به اخذ موافقت کارمند؛ برای تعیین تاریخ مرخصی بدون نیاز به اعطای مرخصی همزمان به کارکنان مشترک و شرکای متعهد به پیمان همبستگی مدنی که در شرکت شما کار می کنند.

در اصل ، دوره ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  Canva از A تا Z (اما بدون صرف ده سال برای آن)