مرخصی با حقوق: مدت مرخصی

در بسیاری از شرکت ها ، دوره تعطیلات پولی از اول ماه مه آغاز می شود و در تاریخ 1 آوریل یا حتی 30 مه پایان می یابد.

روزهایی که پس از این تاریخ انجام نخواهد شد از دست می روند.

شرایطی وجود دارد که تعویق مجاز است.

به منظور سازماندهی خود ، در مورد تعداد روزهای مرخصی که باید قبل از مهلت مقرر گرفته شود ، با کارمندان خود حسابداری کنید و مرخصی را برای هر یک برنامه ریزی کنید.

مهم است که بررسی کنید آیا همه کارمندان توانسته اند از مرخصی استحقاقی خود استفاده کنند.

اگر کارمندی فکر کند که به دلیل تقصیر شما نتوانسته است مرخصی استحقاقی خود را بگیرد ، می تواند قبل از دادگاه صنعتی خسارت را برای جبران خسارت وارده مطالبه کند.

مرخصی با حقوق: به دوره دیگری منتقل می شود

اگر کارمندی به دلیل غیبت مربوط به وضعیت سلامتی (بیماری ، تصادف شغلی یا نبودن) یا زایمان (مادر قانون کار ، ماده L. 3141-2) نتواند مرخصی خود را بگیرد ، تعطیلات او از دست نمی رود ، اما به تعویق می افتد.

برای دیوان عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) ، کارمندی که قادر به گرفتن مرخصی با حقوق خود نبود

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  نحوه استفاده از TubeBUDDY برای سئوی YouTube خود