توضیحات:

مراحل اصلی روابط تجاری در BtoB را بشناسید تا رویکرد خود را ساختاردهی کنید، بازدهی خود را به دست آورید و شانس فروش را در اختیار خود قرار دهید. نحوه رفتار شفاهی، تهیه یک سناریوی جلسه معمولی، اتخاذ تکنیک های صحیح فروش و مذاکره، تسلط بر زمان جلسه.

تعمیر و نگهداری تجاری به طور کلی شامل 9 مرحله است:

– اولین تماس: ایجاد فضا

- مقدمه: زمین

- پرسش: گوش دادن فعال

- زمین فروش: شما یک مشکل دارید، من راه حل را دارم

- پاسخ به اعتراضات

- مذاکره تجاری

- نتیجه گیری: امضا

- درخواست برای توصیه

- مرخصی گرفتن

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  ایده های خود را با نمونه سازی ناب آزمایش کنید