صحبت از چه تلاشهایی است؟

شما ، مانند کارمندان خود ، تعدادی از اقدامات را انجام می دهید که با اهداف کاری شما ارتباط جدی ندارد: سرعت کار خود را به طور موقت تغییر دهید ، از سرپرست خود جزئیات بخواهید تا دستورالعمل های شما بهتر ارسال شود ، حتی در آن زمان پیشنهادهایی را ارائه دهید. که هیچ چیز شما را موظف نمی کند ، به برخی از همکاران خود کمک کنید ، و غیره ما می بینیم که کار از راه دور در این دسته از تلاش ها قرار می گیرد ، غیر از تلاش های خاص ناشی از وظایفی که باید انجام شود. مدت زیادی طول کشید تا آن را در نظر گرفت. یوهانس سیگریست ، جامعه شناس ، در اوایل دهه 80 بود که الگویی را برای احراز صلاحیت آنها ایجاد کرد. وی دو مجموعه تلاش را برجسته كرد:

  • تلاش های انجام شده: این اقداماتی است که کارمند برای پاسخگویی به محدودیت های ناشی از محیط انجام می دهد ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  CPF - حساب آموزش شخصی