تکنیک ها جایگاه فزاینده ای را در جوامع ما اشغال می کنند، اما هنوز تا حد زیادی ناشناخته مانده اند. منظور از تکنیک ها، اشیاء (ابزار، ابزار، دستگاه های مختلف، ماشین آلات)، فرآیندها و شیوه ها (صنعتی، صنعتی) است.

این MOOC قصد دارد ابزارهایی را برای درک چگونگی تولید این تکنیک ها در زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیبایی شناختی و چگونگی پیکربندی فضاها و جوامع، یعنی خانه ها، شهرها، مناظر و محیط انسانی که در آن جا می گیرند، ارائه دهد.
هدف MOOC ارائه دانش نظری و عملی برای شناسایی، نگهداری، حفظ و ارتقای آنها، یعنی تلاش در جهت میراث آنها است.

هر هفته، معلمان با تعریف رشته های تحصیلی شروع می کنند، مفاهیم اصلی را توضیح می دهند، مروری بر رویکردهای مختلف توسعه یافته تا به امروز به شما ارائه می دهند و در نهایت برای هر رشته، یک مطالعه موردی را به شما ارائه می دهند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  استراحت قهوه: ارتباط بین فردی