یک استثنا small کوچک در منظر حقوقی سنتی ، وضعیت روزنامه نگار حرفه ای با قوانین متعددی همراه است که از قانون کار عادی خارج می شوند. به عنوان مدرک ، کمیسیون داوری مسئول ارزیابی میزان غرامت ناشی از روزنامه نگار حرفه ای دارای مجوز یا مایل به فسخ قرارداد خود است ، اگر سن کار وی در خدمت همان شرکت بیش از پانزده سال باشد. همچنین وقتی روزنامه نگار به سو serious رفتار جدی یا سو repeated رفتار مکرر ، بدون توجه به سابقه کار ، متهم شود ، به کمیته ارجاع می شود (کارگر C. ، ماده L. 1712-4). لازم به ذکر است که کمیسیون داوری که به صورت مشترک تشکیل شده است ، به تنهایی صلاحیت تعیین مقدار خسارت خاتمه را دارد ، به استثنای هر حوزه قضایی دیگر (جامعه 13 آوریل 1999 ، شماره 94-40.090 ، فقه دالوز).

اگر سود جبران خسارت به طور معمول برای "روزنامه نگاران حرفه ای" تضمین شده باشد ، با این وجود این سوال در خصوص کارمندان "آژانس های مطبوعاتی" بوجود آمده است. در این راستا ، حکم 30 سپتامبر سال 2020 از اهمیت خاصی برخوردار است ، زیرا در پایان تغییر روند دادرسی ، دامنه دستگاه را روشن می کند.

در این مورد ، روزنامه نگاری که در سال 1982 استخدام شده بود توسط خبرگزاری فرانسه (AFP) به دلیل سو serious رفتار جدی در 14 آوریل 2011 اخراج شد. وی دادگاه کار را تصرف کرد