در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • جنبه های مختلف مفهوم جذابیت سرزمینی را شناسایی کنید،
  • چالش های آن را شناسایی کنید،
  • ابزار و اهرم های عمل را بشناسید.

هدف این دوره ارائه جنبه‌های مختلف مفهوم جذابیت سرزمینی، موضوعاتی که مطرح می‌کند و همچنین ابزارها و اهرم‌هایی برای اقدامات مشخصی است که می‌تواند به آنها پاسخ دهد. جذابیت و بازاریابی قلمرویی موضوعات استراتژیک برای بازیگران سرزمینی است که ما می خواهیم از حرفه ای شدن آنها حمایت کنیم.

این MOOC متخصصان توسعه اقتصادی را در ساختارهای مختلف هدف قرار می دهد: توسعه اقتصادی، گردشگری، آژانس های نوآوری، آژانس های برنامه ریزی شهری، خوشه های رقابتی و پارک های فناوری، CCI، خدمات اقتصادی، جذابیت و جوامع بین المللی، مشاوران و آژانس های ارتباطی متخصص در بازاریابی سرزمینی/جذابیت، آینده. متخصصان توسعه اقتصادی: EM Normandie، دانشگاه گرنوبل آلپ، IAE de Pau، IAE de Poitiers، Sciences-Po، مدارس و موسسات برنامه ریزی شهری و غیره.

ادامه مقاله در سایت اصلی →