هدف این دوره برای افرادی است که به جراحی چاقی علاقه دارند، یا به این دلیل که این درمان برای خودشان یا برای یکی از عزیزانشان برنامه ریزی شده است، یا به عنوان یک متخصص مراقبت های بهداشتی، مایلند بیشتر بدانند. این دوره شامل اندیکاسیون ها، اثربخشی، محدودیت ها و خطرات، آماده سازی و تکنیک های این جراحی می باشد.

داستان های گائله، جولی و پل را در قالب طرحی دنبال خواهید کرد. شما به آزمون ها پاسخ می دهید و پاسخ های کارشناسان را در قالب فیلم دنبال می کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  CÉP - مشاوره توسعه حرفه ای