غرامت برای فعالیت جزئی

غرامت پرداخت شده به کارمند

با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی ، سرانجام اجرایی شدن سیستم اصلاح شده فعالیت جزئی قانون عادی (که ابتدا در تاریخ 1 نوامبر 2021 برنامه ریزی شده بود) به 1 ژانویه 2021 موکول شد ، بنابراین ، تا 31 دسامبر سال 2020 ، کمک هزینه فعالیت جزئی که توسط کارفرما به کارگر پرداخت می شود ، در 70٪ از حقوق ناخالص مرجع ساعتی ثابت است (کارگر C. ، ماده R. ​​5122-18).

فرمان شماره 2020-1316 همچنین جزئیاتی درباره انباشت کمک هزینه جبرانی مرخصی استحقاقی و کمک هزینه فعالیت جزئی ارائه می دهد. از اول نوامبر ، هنگامی که مرخصی استحقاقی به صورت کمک هزینه جبرانی است ، این کمک هزینه علاوه بر کمک هزینه فعالیت جزئی پرداخت می شود.

از 1 ژانویه 2021 ، این نرخ به 60٪ از دستمزد ساعتی مرجع می رسد. حقوق مرجع به 4,5 برابر حداقل دستمزد ساعتی محدود می شود. در اصل ، دیگر هیچ گونه بازپرداخت بیشتری برای سود بخشهای محافظت شده وجود نخواهد داشت.

در مورد مسئله محاسبه غرامت ، فرمان شماره 2020-1316 از 30 اکتبر 2020 ، شرایط و ضوابط محاسبه غرامت کارمندانی را که عناصر جبران خسارت متغیر را دریافت می کنند یا به طور غیر منظم پرداخت می شوند ، مشخص می کند.