چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

آیا حساب آموزشی دارید و می خواهید در حرفه های دیجیتال آموزش دهید؟ با حساب آموزشی شخصی خود (CPF)، اکنون امکان دریافت بودجه دولتی را دارید. به عنوان بخشی از طرح راه اندازی مجدد فرانسه، مشارکت در حقوق اضافی برای CPF ایجاد شده است. نکته با خدمات- Public.fr.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  OCAPIAT با Pro A توسعه حرفه ای و مهارت های توسعه کارکنان بخش غذا را تسهیل می کند!