در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • ارتباط بین عمل و نظریه، منطق حقوقی و دامنه آن و خطرات مدنی و کیفری مرتبط را درک کنید.

توضیحات:

این Mooc زندگی قراردادهای کاری را از زمان تولد تا پایان آنها ارائه می دهد. این دوره مبتنی بر تمرین و مدیریت روزمره قراردادهای کاری در یک شرکت است و به تمام مسائل حقوقی که ممکن است امروز در این زمینه با آن برخورد کنیم می پردازد. بنابراین، هر دنباله از دوره با یک مورد عملی آغاز می شود و با تجزیه و تحلیل مکانیسم های قانونی خاص این موقعیت ها دنبال می شود تا همه ارتباط بین عمل و نظریه، منطق حقوقی و دامنه آن و همچنین موارد مرتبط را درک کنند. خطرات مدنی و کیفری این دوره مفاد احکام مکرون در سپتامبر 2017 و قانون کار اوت 2016 را ادغام می کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آموزش مجدد حرفه ای به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی