دولت هر سال کمک ها و پاداش های زیادی را تعیین می کند. به دلایل خوب، هزینه های زندگی که روز به روز مهمتر می شود و در نتیجه کارمندان قادر به تامین هزینه های زندگی نیستند.

از جمله این پاداش ها می توان به حق بیمه قدرت خرید در سال 2018 ظاهر شد و از آن زمان به پاداش اشتراک ارزش تبدیل شده است. این پاداشی است که تحت شرایط خاص به کلیه کارکنان یک شرکت با مزیت معاف بودن از موارد مختلف پرداخت می شود مالیات و هزینه های اجتماعی.

اگر در مورد این جایزه نمی دانید، به خواندن این مقاله ادامه دهید.
دستگاه برای سال 2022.

پاداش قدرت خرید چیست؟

حق بیمه قدرت خرید یا حتی امتیاز قدرت خرید استثنایی، در تاریخ 24 دسامبر 2018 از طریق قانون شماره 2018-1213 معرفی شد. این قانون که به عنوان پاداش ماکرون نیز شناخته می شود، قانونی است که تا سال 2021 هر ساله اعمال می شد و سال بعد با نام پاداش اشتراک ارزش جایگزین شد.

این پاداشی است که تضمین می کند همه شرکت ها، صرف نظر از اندازه آنها، می توانند به همه کارکنان خود حقوق بدهند حق بیمه ای که معاف است از هر نوع:

  • هزینه های مالیاتی؛
  • هزینه های اجتماعی؛
  • مالیات بر درآمد ؛
  • مشارکت اجتماعی ؛
  • مشارکتها

اما پرداخت پاداش استثنایی قدرت خرید باید تحت شرایط خاصی انجام شود. در واقع، فقط برای کارمندانی است که حقوق دارند کمتر از مجموع سه SMIC. با این شرط که این مشاهده 12 ماه قبل از پرداخت حق بیمه انجام شود.

همچنین پاداش استثنایی قدرت خرید باید در بازه زمانی مقرر در قانون پرداخت شود، بدون اینکه بتواند جایگزین نوع یا نوع حق الزحمه دیگری شود. در نهایت باید بدانید که این حق بیمه بود سقف 3 یورو حتی اگر در موارد خاص، این سقف دو برابر شود.

این در مورد شرکت هایی است که قرارداد مشارکت در سود امضا کرده اند یا حتی شرکت هایی که بیش از 50 کارمند ندارند. این موضوع در مورد کارگرانی که در صورت انجام برخی اقدامات ارتقایی در خط دوم قرار می گیرند نیز صادق است.

سقف پاداش استثنایی قدرت خرید نیز در صورت پرداخت پاداش به کارگر معلول یا توسط سازمان منافع عمومی.

پاداش قدرت خرید چگونه تنظیم می شود؟

پاداش قدرت خرید باید به نحوی در شرکت ها اجرا شود و از این طریقیک توافق گروهی که باید تحت شرایط خاصی منعقد شود. اولاً می توان از طریق یک کنوانسیون، یک قرارداد جمعی و یا حتی با توافق بین کارفرمای یک شرکت و نمایندگان اتحادیه کارگری راه اندازی کرد.

سپس قراردادهای منعقده در سطح کمیته اجتماعی و اقتصادی یک شرکت برای تنظیم پاداش است. در غیر این صورت، با تصویب یا پیش نویس توافقنامه، با حداقل دو سوم آرای کارکنان نیز امکان پذیر است.

در نهایت این امکان وجود دارد که پاداش قدرت خرید استثنایی از طریق در شرکت ها اجرا شودیک تصمیم یک جانبه، از طرف کارفرما مشروط بر اینکه دومی اطلاع دهد کمیته اجتماعی و اقتصادی (CSE).

چه کسانی می توانند از پاداش قدرت خرید بهره مند شوند؟

اول وجود دارد کارکنان تحت قرارداد کارl، حتی اگر آنها هنوز شاگرد باشند، و همچنین مقامات دولتی دارای EPIC یا EPA. و این در تاریخی که پاداش پرداخت می شود یا هنگام ثبت امضا یا توافقنامه تصمیم گیری یکجانبه که توسط کارفرما تنظیم شده است.

سپس وجود دارد همه افسران شرکت، در صورت داشتن قرارداد کار. بدون این موارد پرداخت حق بیمه آنها اجباری نخواهد بود و در صورت پرداخت طبق قانون معاف نمی شوند.

همچنین کارگران موقتی که در سطح شرکت کاربر در دسترس قرار می‌گیرند، با پرداخت پاداش مذکور، مشمول پاداش قدرت خرید می‌شوند. یا حتی هنگام ثبت موافقت نامه خود.

Enfin، هر کارگر معلول در سطح یک مؤسسه و ارائه خدمات از طریق کار، از پاداش قدرت خرید بهره مند می شود.