سرزمین های فرادریایی فرانسه امروز باید چندین چالش را متحمل شوند که بر جنبه های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر می گذارد.

این دوره درک بهتری از این نیاز به توسعه پایدار در سرزمین‌های ماوراء بحار فرانسه ارائه می‌کند و هدف آن نشان دادن این است که مردم و بازیگران قبلاً در تمام مناطق ماوراء بحار درگیر این سؤالات هستند.

این دوره از 3 بخش تشکیل شده است:

بخش اول به شما توضیح می دهد که 1 هدف توسعه پایدار، جهانی، غیرقابل تقسیم، قطب نما واقعی توسعه پایدار در سطح بین المللی چیست.

کاهش آسیب‌پذیری در برابر تغییرات جهانی، مبارزه با فقر و محرومیت، کنترل زباله و آلودگی، مقابله با چالش بی‌طرفی کربن: بخش دوم چالش‌های اصلی توسعه پایدار و گذار را ارائه می‌کند که باید برای تمام مناطق فوق‌دریایی انجام شود.

در نهایت، بخش 3 برای شما توصیه هایی از افراد و بازیگران متعهد، ابتکارات مشارکتی توسعه یافته در سه اقیانوس را به شما می آورد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  دورکاری: آیا مستحق دریافت کوپن غذا هستید؟