در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • مکان مرکزی خاک ها و کاربردهای کشاورزی یا جنگلی آنها را در اقلیم نشان می دهد.
  • حمایت و توسعه اشکال کشاورزی که می تواند با چالش های تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی (از نقطه نظر عملیاتی) مقابله کند.

توضیحات:

نقش کشاورزی و جنگلداری در تغییر اقلیم چندگانه است. آنها به چندین بازیگر مربوط می شوند و می توانند در مقیاس های مختلف و توسط رشته های علمی مختلف مورد بررسی قرار گیرند.

MOOC "خاک و آب و هوا". مایل است این پیچیدگی و به ویژه نقشی که خاک بازی می کند را توضیح دهد. اگر بیشتر و بیشتر می شنویم که "ترب کربن در خاک راهی برای کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی است"، لازم است بدانیم:

  • چرا و تا چه حد این گفته درست است
  • چگونه ذخیره کربن خاک تغییرات آب و هوایی را کاهش می دهد و بر عملکرد خاک و اکوسیستم تأثیر می گذارد
  • چه فرآیندهایی درگیر هستند و چگونه می توانیم روی این فرآیندها بازی کنیم
  • خطرات، موانع و اهرم‌های اقدام برای توسعه استراتژی با هدف چیست؟

ادامه مقاله در سایت اصلی →