کار مدرن ساخته است خطرات روانی اجتماعی (PSR) une مشکل دائما در حال افزایش در محل کار. امروز استرس به اولین خطر تبدیل شده است برای سلامت کارگران

برای کارفرما، جلوگیری از RPS یک تعهد قانونی است با توجه به پیامدهای قابل توجهی که بر سلامت روحی و جسمی افراد دارند. همچنین یک است بار عمده اقتصادی و عملکردی برای شرکت

در این زمینه و با توجه به تعدد منابع تنش و ذهنی و گاه نامرئی بودن این پدیده، نیاز به ارائه رهنمودهایی برای ساختمان سازی است. یک رویکرد ارزیابی و پیشگیری در برابر PSR. این MOOC به آنها کل ارائه می دهد ابزارهایی برای اتخاذ رویکردی دقیق برای تشخیص، ارزیابی و اجرای اقدامات علیه PSR.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  می توانید در ایستگاه کاری خود غذا بخورید