توضیحات:

هدف اصلی این درس اول ارائه یک ارائه خوب با زبان فرانسه صحیح است. در طول اولین تماس، ارائه اطلاعاتی که هویت شخصی را که با او صحبت می‌کنید، به منظور ایجاد یک پیوند اعتماد برای بقیه مبادلات، مهم است.

با این حال، تسلط خوب به زبان با یادگیری نحوه کار آن شروع می شود!