اگر در حال حاضر تعجب می کنید ، مالیات نگهداری دقیقاً چیست؟ خوب ، این عملیاتی است که شامل کسر مستقیم حقوق ناخالص مودیان از مالیات وی یا کسر اجباری وی ، مانند کمک های اجتماعی و کمک های اجتماعی تعمیم یافته یا CSG است.

اصل این روش بهبود مالیات است

نگرانی های مالیاتی محرمانه، به ویژه درآمد Assimilated، بازنشستگی بازنشستگی و حقوق بازنشستگی. عملیات هرگز کمتر تمدید می شود و مبلغ آن براساس پاداش که سال گذشته یا سال N-1 اعلام شد محاسبه می شود.

به طور کلی، پرداخت کننده های شخص ثالث یعنی کارفرمایان یا صندوق های بازنشستگی است که مستقیما هزینه ی مالیات بر درآمد را از کارکنان خود محاسبه می کنند در حالی که با توجه به جدول نرخ قابل اجرا در حال حاضر توسط قانون فرانسه به اجرا در آمده است.

مزایای استقراض مالیات برای مالیات دهندگان و اداره مالیات

مالیات منقضی برای هر دو مالیات دهندگان و مقامات مالیاتی سودمند است. در واقع، پیاده سازی آن بسیار ساده و بدون درد است، زیرا فقط انجام عملیات تفریق است که به طور کلی میزان کل خالص مالیات دهندگان را کاهش می دهد.

بنابراین، دومی مجبور نیست که تفاوت بین حقوق و دستمزد ناخالص و خالصش را محاسبه کند درآمد خود را درک کنیدچون تغییرات درآمدش قطعا مربوط به مالیات است. به عبارت دیگر، ایده تاخیر در پرداخت مالیات، ذهن او را لمس نخواهد کرد. از آنجا که اغلب گفته می شود که مالیات بر بازپرداخت، پذیرش مالیات را افزایش می دهد.

در نهایت، مالیات دهندگان همچنان از کاهش مالیات و اعتبارات مالیاتی سود خواهند برد، اما این موضوع موضوع مقررات خاص است.

محدودیت های مربوط به اخراج

اگر این اصل و مزایای مالیات استهلاک است، لازم به ذکر است که هنوز بر آن محدودیت وجود دارد. در واقع، ممکن است پرداخت کننده های شخص ثالث مجبور شوند هزینه های اضافی را قبل از اینکه بتوانند از این روش جمع آوری مالیات استفاده کنند، پرداخت کنند. این امر برای شرکت مورد نظر و نیز سودآوری آن زیان آور است.

در غیر این صورت، مالیات دهندگان همچنین ممکن است مشکلات محرمانه ای را با اطلاعات مربوط به موقعیت های مالی و خانوادگی خود داشته باشند، زیرا اغلب اغلب نیاز به افشای اطلاعات خاصی دارند.