بسته به شرکت و شرایط حرفه ای ، ممکن است درخواست مرخصی کم و بیش دشوار باشد. با این حال ، تمام شرکت ها برای هرگونه مرخصی نیاز به درخواست کتبی دارند: بنابراین این یک مرحله ضروری است. همچنین ممکن است آن را به خوبی انجام دهید! اینجا نکاتی وجود دارد.

برای ترک یک درخواست چه کاری انجام دهی؟

هنگامی که از طریق ایمیل درخواست مرخصی می کنید ، مهم است که به طور واضح تاریخ دوره مربوطه را مشخص کنید ، تا هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. اگر این مدت شامل نیم روز است ، این موضوع را صریح اعلام کنید تا کارفرمای شما منتظر بازگشت شما در صبح نباشد که شما فقط بعد از ظهر برگردید ، مثلاً!

البته باید با مودبانه و صمیمانه باقی بمانید و برای بحث در مورد مجازات در یک دوره ظریف (امکان از راه دور، انتصاب یک همکار برای جایگزین شدن) به بحث و گفتگو ادامه دهید.

چه کاری انجام ندهید تا درخواست کنید

تصور تحمیل تاریخ را ایجاد نکنید: به یاد داشته باشید که این یک تاریخ است کاربرد ترک، شما قرار است تا کار کنید تا زمانی که اعتبار خود را برتری داشته باشید.

یک دام دیگر: ایمیلی بسازید که فقط با یک جمله فقط مدت مرخصی مورد نظر را اعلام کند. مرخصی باید حداقل توجیه داشته باشد، به خصوص اگر مرخصی خاص مانند مرخصی زایمان یا استعلاج باشد.

قالب ایمیل برای درخواست ترک

در اینجا یک مدل ایمیل برای درخواست شما برای ترک در فرم مناسب است، مثال مثال یک کارمند در ارتباط است.

موضوع: درخواست تعطیلات پرداخت شده

آقا / خانم،

[تعداد روزهای] تعطیلات پرداخت شده را در طول سال [سال مرجع] به دست آورده ام، می خواهم [تعداد روزها] ترک را از دوره [تاریخ] تا [تاریخ] بگیرم. در آماده سازی برای این غیبت، من برنامه های ارتباطی برنامه ریزی شده برای ماه [ماه] برنامه ای برای حفظ سرعت خوب خواهد بود.

من به این ترتیب توافق شما را برای این غیبت درخواست می کنم و خواهش می کنم درخواست ارزیابی خود را به شما ارسال کنید.

BIEN cordialement،

[امضا]

READ  چگونه به طور موثر گزارش های ایمیل خود را ساختار دهید