این ماده در قانون شماره 2021-689 مورخ 31/05/2021 مربوط به مدیریت خروج از بحران سلامت (JO از 01/06/2021) آمده است.

مشارکت در مصاحبه های ترازنامه انجام شده در این دوره فقط از تاریخ 01/10/2021 خواهد بود ، در مواردی که تعهدات کارفرما تا این تاریخ برآورده نشده باشد.

برای یادآوری ، در شرکتی با حداقل 50 کارمند ، اگر کارمند در 6 سال گذشته از مصاحبه های حرفه ای و حداقل یک اقدام آموزشی غیر اجباری بهره ای نبرده باشد ، کارفرما باید به حساب شخصی خود اضافه کند. اعتبار این مبلغ 3.000 یورو خواهد بود.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  چرا چینی یاد بگیریم؟