در حضور برونو ل مایر، وزیر اقتصاد ، دارایی و بازیابی ، الیزابت بورن، وزیر کار ، اشتغال و ادغام ، امانوئل وارگون، وزیر نماینده به وزیر انتقال بوم شناسی ، مسئول مسکن ، وآلن گریست، وزیر نماینده به وزیر اقتصاد ، دارایی و بازیابی ، مسئول شرکت های کوچک و متوسط ​​، فدراسیون های حرفه ای در بخش ساختمان و کارهای عمومی تعهدات قوی برای اشتغال و آموزش حرفه ای برای موفقیت فرانسه در حال احیای مجدد است.

1. France Relance مستقیماً از بخش ساخت و ساز پشتیبانی می کند

تقریباً 10 میلیارد یورو که توسط دولت تأمین می شود ، فعالیت بخش ساخت و ساز را پشتیبانی می کند. بخش قابل توجهی از برنامه بازیابی ، 6,7 میلیارد یورو ، به نوسازی انرژی در ساختمانهای عمومی و خصوصی اختصاص داده شده است تا انتشار CO2 را به میزان قابل توجهی کاهش دهد ، ساختمان منبع یک چهارم انتشار است.
به این امر کمک مالی دولتی یا خصوصی و سایر اقدامات France Relance در حمایت از بخش کارهای عمومی مانند طرح سرمایه گذاری Ségur de la Santé ، تسریع در انجام برخی از پروژه های زیربنایی یا کمک مالی اضافه خواهد شد. به راه اندازی مجدد ساخت و ساز پایدار که ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اصول مدیریت پروژه چابک