بسیاری از نیازها توسط CPNEF شناسایی شده است اما دو موضوع ضروری است و موضوع پشتیبانی فوری است (مرحله 1).

1. آموزش از سرگیری حضوری. این در مورد:

استقبال از عموم مردم با اشاره به پروژه سازه با تلفیق اقدامات "حرکات مانع" و "فاصله فیزیکی" ، اطمینان از ایمنی کارکنان ، داوطلبان و کاربران ، متناسب با فعالیت ها و با احترام اصول مداخله سازه ها.

توجه به مردم ، به ویژه کودکان و نوجوانان ، که ممکن است س raiseالاتی را ایجاد کنند و پیامدهای اخلاقی و عاطفی ناشی از شرایطی که در آن محصور شده اند ، ایجاد خواهد شد.

برای اجرای پروژه ساختار ضمن تطبیق وضعیت های شرکت کنندگان در آموزش حضوری و همچنین رویکردهای آموزشی آنها در طول مدت فعالیت با مخاطبان مورد استقبال.

2. آموزش مدیریت تیم در زمینه توسعه قابل توجه کار از راه دور یا از سرگیری فعالیت بلکه همچنین "وقفه موقت" با محیط حرفه ای کارکنان در بیکاری نسبی / توقف تحقیرآمیز: انیمیشن تیم ها ، پیگیری دستاوردها ، ارتباطات ، حفظ انسجام از تیم و