بازنشستگی پیشرونده: شخصی که فعالیت نیمه وقت دارد

طرح بازنشستگی تدریجی برای کارکنانی که شرایط زیر را دارند:

کار پاره وقت به معنای ماده L. 3123-1 قانون کار. به حداقل سن قانونی بازنشستگی (62 سال برای بیمه شدگان متولد اول ژانویه 1 یا بعد از آن) 1955 سال کاهش یافته باشد، بدون اینکه کمتر از 2 سال باشد. یک دوره 60 چهارمی بیمه سالمندی و دوره های معادل آن را توجیه کنید (کد تامین اجتماعی، ماده L. 150-351).

این سیستم ضمن بهره مندی از بخشی از مستمری بازنشستگی ، به کارگران امکان می دهد فعالیت کمتری داشته باشند. این کسر از حقوق بازنشستگی با توجه به مدت زمان کار نیمه وقت متفاوت است.

نگرانی این است که طبق معنای قانون کار ، کارکنانی که زمان کار کمتری دارند به صورت نیمه وقت در نظر گرفته می شوند:

به مدت قانونی 35 ساعت در هفته یا به مدت تعیین شده توسط قرارداد جمعی (شعبه یا قرارداد شرکت) یا به مدت کار قابل اجرا در شرکت شما اگر مدت زمان کمتر از 35 ساعت باشد ؛ مدت زمان ماهانه ،

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کارآفرینی در اقتصاد دورانی